1

Qabsoo Xumura Badde

Ummatooti empayera Itophiyaa jala jiran humnaan gad qabaman malee sarmanii koloneeffataaf bitamaniifii hin beekanii. Dargaggoon empayericha 60moota keessa ummatoota saanii bilisa baasuuf adda gara garaa ijaarratani qabsaawaa turanii. Jijjiirama malbulcha empayera irratt fidu kan dandahanis isaanii. Maqaa Itophiyaan kan bosona… Continue Reading

1

Nafxanyaa akka Sirnaa fi Sabummaatt

Cuunfaa- Sirni kolonumaa Nafxanyaa qaccefixaa fi garboomfataa tahe gargaarsa imperialistoota Awuropaan mootummaa Shawaan bu’uurfame. Lafoo hedduun sabootaa fi sabaawota injifataman keessaa madaqfaman cuubamanii Amaarawan. Hunduu Nafxanyaa yk Qawwee jedhamu turan. Tibbi Nafxanyaa bara Nugusootaa hanga hardhaatt buusaa sadiitt hiramuu dandaha.… Continue Reading

0

Tuqaalee Seenaa Oromo

Cuunfaa – Oromoon dame ummata Kushitik jedhamanii beekamanii. Kush qaroomaa dullacha addunyaa keessaa tokko. Baqqaana Afrikaa gara bahaa Mediraniyaanii kahanii kibbaatt hanga daarii Baantuu fi Nilotikootaa yeroo hin beekamnee kaasee jiraataa jiru. Tikfattee waan turaniif Kaabaa Kibbatt godaanani. Kaabatt deebi’uu… Continue Reading