0

Angoo 39 Tokkummaaf Furtuu

Itophiyaan guddaa taate Kora Barlin 1884/85 irratt qooda fudhachuu hin dandeenye. Xinnaatteefis bu’aa saa irraa hin qoqqobamne. Imperiyalistoota walgahan keessaa Britaniyaa, Faransii Xaaliyaaniin akka biyyoota Afrikaa biraa qircachuu dhiisanii akka miiltoo laaqii Kiristinnaa keessaatt dhimma itt bahuuf walii galan. Kara,… Continue Reading