Of Barii

Yoo Oromoon akka sabaatt haa turu jette, yoo Oromummaan eenyummaa fi boona kooti jette fedhi dhuunfaa, miirri fi xiiqiin adeemsa kee gara manii bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatt gootu keessa galuu hin qabanii. Oromiyaan kolonii kolonummaan dimshaashatt irraa haqamuu qabdu; akka… Continue Reading

Keessa Deebii Tooftaa

Akka sabaatt ijaaramnee humna eenyuu jala dhaabbachuu nu dandeessisu horachuu qabna. Akka Afrikaanotaatt tokkeessoo fedha tokko tokkoon keenya taliila irratt hundawe ummachuu dandeenya. Nu keesaa sabi yk abbaan akkamitt akka jiraannuu fi maal jedhamuu qabnu nu dirqisiisuu danda’u jiraachuu hin… Continue Reading

Taasisa Goobanaa

“Ormi waan jette haa jettuu, ana garaan nattii haa jettu” Oromoo gurguddaa keessaa, guddaan hundaa olii kan kaasaa saba ofii gane Goobana Daacceetii. Goobana Daaccee Waadee nama beekamaa Oromoo Abbichuu ture. Hariiroo inni mootota Shawaan qabu akaakayyuu saa irraa ka’a… Continue Reading