0

Biti qawwee

Dubbiin badde intaloo dinni hammaataa dhufee

Harka hin qaxaamursin dhaqii biti qawwee

Dhirri ha qaxaamursuu onneen saa baqeera

Bahi itt xaxeesse yeroon kee gaheera

Jabadhu dubaroo deessuu garaa baalaa

Onnee utuu qabduu eenyutu si kabalaa?

Wadi’adigi ilama hare canfar dhaddee boollaa

Gichillee haati deesse hundatu siinkooraa

Nutt roorristiire kan adda falaxaa baatee ittin xambaastuu

Biyyi abbaa keetii dayeen bareechite siin haa kabajamtuu

Durba duwwaa mitii gichillaa haadha keeti goota warraqxittii

Yeroo ati xirqantu diinni lammii keetii ofirratt fincooftii

Xiriirii hudduu dhoqee yoonaa karaa laaltii

Baha see hankaaksi baddaa Kamiseettii

Tahus yaa intaloo diina hintuffatinii

Dhiddhiittanna keessa nama galaafattii

*****************************

Buti qawwee

Bilisi hammam baasa hedduu bahaa jira

Namatu madaawee namat du’aa jira

Lubbuu eenyutu herrege warqeemoo meetiinii

Kumawoo baasneefii yoom dhaabata innii

Kumkummi isa gahaa, caalaa nu gaafataa?

Da’ima dubaroo dullacha soorataa

Kamiin aarsineef kamiin hambifannaa

Nu hunda barbaadaa nuwoo malitt hafna

Matumaa hin sarminu dafne obbaafannaa

Du’aa fi jireenyi waloo fakkaatanii maaliin gargar baafnaa

Lakkuu secca’achuuf ulaagaan saa maalii maal laallee filannaa

Lubbuun keenya haa bahu nutis lubbuu haa baafnu

Harka qaxxaamursuun hangam haa obsinu

Kukummi jahani afurtama keessaa meeqan keenya ajjeeftii

Tabbarra ijaajjinee itt fincoofnullee loolaa saan ni baddii

Qawween she horii keenyaa saamtan hin jedhamuu

Karaa harkaa buufannu mee itt haa mari’annuu

Qeerroon goota keenyaa kan kaayyoof lolanii

Kan see bitamtootaa garaa dhaaf bulanii

akeeka hin qabanii

Onneen itt deemnaan matumaa hin ugganii

Shimalli jiraannaan qawwee maaf bituunii

isaan buufatanii

Lamuu jala ciifnee gadoodaa hin jiraanuu

Al tokko itt duudnee walumaan haa dhumnu

Mogge lamaan diimtuu baasaa saba hiriirsaa

Duuti kan hin olle sodaachuun maal baasaa

Dhaabi keenya goota kan walaba baasuu

Diina hidhate malee nagaa hin shororkeessuu

Shororkeessaan diina kan daa’ima qalaa manguddoo salphisuu

Ofirratt facisnee yoo achi ofiraa kaafne nuwi hin komachiisu

Boobba’aa obbolee dhiiraa fi dubaroonii yoosuu kabajamnnaa

Lubbuu aarsaa goonee dhiiga ofii lolaafnee numa walabomnaa

Kan qarqara jiruu gubaa abidda hin beeku karkarsaa yoon taanee

Kan qarqara jiruu gubaa abidda hin beeku karkarsaa yoon taanee

Halaalaa shuu jechuun maan callisaaf malee anuu itt hin boonnee

Ibsaa Guutama

Bitotessa 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *